card

Сумын Засаг даргын 2023 оны захирамж

Захирамжийн нэр

Батлагдсан огноо

Дугаар

Татаж үзэх

1

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2023-01-02

А/01

ҮЗЭХ

2

Цэргийн бүртгэл явуулах тухай

2023-01-04

А/02

ҮЗЭХ

3

Захирамжийн зарим хэсэг өөрчлөлт оруулах тухай

2023-01-06

А/03

ҮЗЭХ

4

Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай

2023-01-06

А/04

ҮЗЭХ

5

Төсвийн хуваарь батлах тухай

2023-01-06

А/05

ҮЗЭХ

6

Мод бэлтгэх зөвшөөрөл олгох тухай

2023-01-13

А/06

ҮЗЭХ

7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Туслах малчин/ 2023-01-18 А/07 ҮЗЭХ
8 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Улсын тэргүүний сум/ 2023-01-18 А/08 ҮЗЭХ
9 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2023-01-23 А/09 ҮЗЭХ
10 Захирамжийн зарим хэсэг өөрчлөлт оруулах тухай 2023-01-23 А/10 ҮЗЭХ
11 Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай 2023-01-23 А/11 ҮЗЭХ
12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-01-23 А/12 ҮЗЭХ
13 Хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай 2023-01-27 А/13 ҮЗЭХ
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-01-30 А/14 ҮЗЭХ
15 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-01-31 А/15 ҮЗЭХ
16 Төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-02-02 А/16 ҮЗЭХ
17 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-08 А/17 ҮЗЭХ
18 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-08 А/18 ҮЗЭХ
19 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-09 А/19 ҮЗЭХ
20 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-02-09 А/20 ҮЗЭХ
21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-02-10 А/21 ҮЗЭХ
22 Шууд худалдан авах тухай 2023-02-14 А/22 ҮЗЭХ
23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-02-13 А/23 ҮЗЭХ
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-02-15 А/24 ҮЗЭХ
25 Шууд худалдан авах тухай 2023-02-17 А/25 ҮЗЭХ
26 Сар шинийн баярын үеэр авах арга хэмжээний тухай 2023-02-17 А/26 ҮЗЭХ
27 Үнэлгэний хороо байгуулах тухай 2023-03-01 А/27 ҮЗЭХ
28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-03-01 А/28 ҮЗЭХ
29 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-03-01 А/29 ҮЗЭХ
30 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-03-01 А/30 ҮЗЭХ
31 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-03-01 А/31 ҮЗЭХ
32 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-03-01 А/32 ҮЗЭХ
33 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-03-01 А/33 ҮЗЭХ
34 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-03-01 А/34 ҮЗЭХ
35 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2023-03-02 А/35 ҮЗЭХ
36 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2023-03-02 А/36 ҮЗЭХ
37 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2023-03-02 А/37 ҮЗЭХ
38 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай 2023-03-02 А/38 ҮЗЭХ
39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-03-13 А/39 ҮЗЭХ
40 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2023-03-13 А/40 ҮЗЭХ
41 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж,тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж,тайлан,мэдээ гаргах жагсаалт батлах тухай  2023-03-13 А/41 ҮЗЭХ
42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-03-16 А/42 ҮЗЭХ
43 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-03-21 А/43 ҮЗЭХ
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-03-29 А/44 ҮЗЭХ
45 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-03-29 А/45 ҮЗЭХ
46 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-03-29 А/46 ҮЗЭХ
47 Сум байгуулагдсаны 100 жилийн ойн арга хэмжээний бэлтгэл ажил зохион баигуулах тухай 2023-03-29 А/47 ҮЗЭХ
48 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай 2023-03-29 А/48 ҮЗЭХ
49 Захирамжийн зарим хэсэг өөрчлөлт оруулах тухай 2023-03-29 А/49 ҮЗЭХ
50 Хязгаарлалтын дэглэмийг цуцлах тухай 2023-03-29 А/50 ҮЗЭХ
51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-03-30 А/51 ҮЗЭХ
52 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-03-30 А/52 ҮЗЭХ
53 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-03-31 А/53 ҮЗЭХ
54 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2023-04-03 А/54 ҮЗЭХ
55 О.Лхагвадуламд Л.Эгшиглэнг үрчлүүлэх тухай 2023-04-04 А/55 ҮЗЭХ
56 Шууд гэрээ байгуулах тухай 2023-04-05 А/56 ҮЗЭХ
57 Шууд гэрээ байгуулах тухай 2023-04-06 А/57 ҮЗЭХ
58 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2023-04-07 А/58 ҮЗЭХ
60 Газар эзэмших гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2023-04-10 А/60 ҮЗЭХ
61 Гаүар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2023-04-10 А/61  
62 Тендер хүчингүй болгох тухай 2023-04-10 А/62  
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-11 А/63  
64 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-04-11 А/64  
65 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер амжилтгүй болгох тухай 2023-04-20 А/65  
66 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2023-04-24 А/66  
67 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2023-04-24 А/67  
68 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 223-04-25 А/68  
69 Газар ашиглуулах тухай 2023-04-25 А/69  
70 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах тухай 2023-04-25 А/70  
71 Золбин нохой устгах тухай 2023-04-26 А/71  
72 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2023-04-26 А/72  
73 Тендерийн гүйцэтгэгчийн сонгох тухай 2023-04-27 А/73  
74 Дархлаажуулалтыгн ажил зохион байгуулах тухай 2023-05-01 А/74  
75 Тендер хүчингүй болгох тухай 2023-05-01 А/75  
76 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-05-01 А/76  
77 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-05-01 А/77  
78 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-01 А/78  
79 Сумын аялал жуулчлалын маршруут байгуулах тухай 2023-05-01 А/79  
80 Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай 2023-05-02 А/80  
81 Тендер хүчингүй болгох тухай 2023-05-02 А/81  
82 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-03 А/82  
83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-03 А/83  
84 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2023-05-05 А/84  
85 Мал эмнэлэгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2023-05-09 А/85  
86 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-05-10 А/86  
87 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-05-10 А/87  
88 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2023-05-10 А/88  
89 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2023-05-10 А/89  
90 Түгээмэл тархацтай материал ашиглах тухай 2023-05-11 А/90  
91 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-11 А/91  
92 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2023-05-12 А/92  
93 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2023-05-12 А/93  
94 Гэрээ байгуулах тухай 2023-0512 А/94  
95 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-05-17 А/95  
96 Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай 2023-05-17 А/96  
97 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2023-05-17 А/97  
98 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-17 А/98  
99 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2023-05-17 А/99  
100 Гэрээ байгуулах тухай 2023-05-22 А/100  
101 Худаг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-22 А/101  
102 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-23 А/102  
103 Өрхийн мэдээллийн сангийн судалгаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-23 А/103  
104 Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай 2023-05-23 А/104  
105 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай 2023-05-24 А/105  
106 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-25 А/106  
107 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах техникийн хяналтын үзлэг явуулах,жолоочийн даатгалд хамруулах ажлын зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-25 А/107  
108 Малын хагас жилийн тооллогын түүвэр судалгааг зохион байгуулах тухай 2023-05-25 А/108  
109 Трактор хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-26 А/109  
110 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2023-05-30 А/110  
111 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2023-05-30 А/111  
112 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчилэн  шилжүүлэх тухай 2023-05-30 А/112  
113 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2023-05-30 А/113  
114 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-31 А/114  
115 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2023-06-02 А/115  
116 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа дахин зохион байгуулах тухай 2023-06-02 А/116  
117 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2023-06-02 А/117  
118 Онцгой байдлын ажиллагааны удирдлагын төвийг байгуулах тухай 2023-06-05 А/118  
119 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-06-07 А/119  
120 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт түр шилжүүлэх тухай 2023-06-07 А/120  
121 Газар эзэмшүүлэх тухай 2023-06-09 А/121  
122 Газар эзэмшүүлэх тухай 2023-06-09 А/122