card

Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны тушаал

Тушаалын нэр Батлагдсан огноо Дугаар

Татаж

үзэх холбоос

1 Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай  2022-01-10 А/01 Үзэх
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-01-24 А/02 Үзэх
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-28 А/03 Үзэх
4 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  2022-01-28 А/04 Үзэх
5 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-01-28 А/05 Үзэх
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-23 А/06 Үзэх
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-02 А/07 Үзэх
8 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-02 А/08 Үзэх
9 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2022-03-02 А/09 Үзэх
10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2022-03-02 А/10 Үзэх
11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2022-03-02 А/11 Үзэх
12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2022-03-02 А/12 Үзэх
13 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  2022-03-03 А/13 Үзэх
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-25 А/14 Үзэх
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-11 А/15 Үзэх
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-05-01 А/16 Үзэх
17 Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай  2022-05-09 А/17 Үзэх
18 Засаг даргын Тамгын газрын өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын комисс байгуулах тухай  2022-05-11 А/18 Үзэх
19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2022-05-12 А/19 Үзэх
20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2022-05-12 А/20 Үзэх
21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2022-05-12 А/21 Үзэх
22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2022-05-12 А/22 Үзэх
23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2022-05-12 А/23 Үзэх
24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2022-05-12 А/24 Үзэх
25 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-06-08 А/25 Үзэх
26 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай  2022-06-15 А/26 Үзэх
27 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-06-16 А/27 Үзэх
28 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай  2022-06-22 А/29 Үзэх
29 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2022-06-22 А/30 Үзэх
30 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2022-06-29 А/32 Үзэх
31 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-06-29 А/33 Үзэх
32 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-07-18 А/34 Үзэх
33 Шууд гэрээ байгуулах тухай  2022-07-22 А/35 Үзэх
34 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2022-08-12 А/36 Үзэх
35 Шууд гэрээ байгуулах тухай  2022-08-25 А/37 Үзэх
36 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-09-30 А/38 Үзэх
37 Ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-10-14 А/39 Үзэх
38 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-10-14 А/40 Үзэх
39 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-10-21 А/41 Үзэх
40 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-10-28 А/42 Үзэх
41 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-11-10 А/43 Үзэх