card

Бат-Өлзий сумын Засаг даргын 2021 оны захирамж

Захирамжийн нэр

Батлагдсан огноо

Дугаар

Татаж үзэх

  1.  

Мод бэлтгэлийн зөвшөөрөл олгох тухай

2021-01-04

А/01

ҮЗЭХ

       2. Төсвийн хуваарь батлах тухай 2021-01-05 А/02 ҮЗЭХ

3.

Газар эзэмшүүлэх тухай

2021-01-05

А/03

ҮЗЭХ

4.

Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай

2021-01-05

А/04

ҮЗЭХ

5.

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай

2021-01-06

А/05

ҮЗЭХ

6.

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

2021-01-07

А/06

ҮЗЭХ

7.

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

2021-01-07

А/07

ҮЗЭХ

8.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2021-01-11

А/08

ҮЗЭХ

9.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2021-01-11

А/09

ҮЗЭХ

10.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2021-01-11

А/10

ҮЗЭХ

11.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2021-01-11

А/11

ҮЗЭХ

12.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2021-01-11

А/12

ҮЗЭХ

13.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2021-01-11

А/13

ҮЗЭХ

14

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2021-01-11

А/14

ҮЗЭХ

15.

Цэргийн бүртгэл явуулах тухай

2021-01-11

А/15

ҮЗЭХ

16.

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-01-15

А/16

ҮЗЭХ

17.

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-01-18

А/17

ҮЗЭХ

18.

Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

2021-01-20

А/18

ҮЗЭХ

19

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай

2021-01-21

А/19

ҮЗЭХ

20.

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-01-21

А/20

ҮЗЭХ

21.

Төрийн зарим албан хаагчийн цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

2021-01-25

А/21

ҮЗЭХ

22.

Цалин шинэчлэн тогтоох тухай

2021-01-25

А/22

ҮЗЭХ

23

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай

2021-01-28

А/23

ҮЗЭХ

24

Коронавируст өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

2021-01-28

А/24

ҮЗЭХ

25

Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай

2021-02-02

А/25

ҮЗЭХ

26

Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай

2021-02-02

А/26

ҮЗЭХ

27 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-02-03 А/27 ҮЗЭХ

28

Газар өмчлөх эрх бусдад шилжүүлэх тухай

2021-02-08

А/28

ҮЗЭХ

29

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай

2021-02-09

А/29

ҮЗЭХ

30 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021-02-18 А/31 ҮЗЭХ
31 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-02-19 А/32 ҮЗЭХ
32 Камержуулах ажил зохион байгуулах тухай 2021-02-22 А/33 ҮЗЭХ
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-25 А/34 ҮЗЭХ
34 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-25 А/35 ҮЗЭХ
35 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-03-04 А/36 ҮЗЭХ
36 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн II түвшинд шилжсэнтэй холбогдуулан авах   арга хэмжээний тухай 2021-03-03 А/37 ҮЗЭХ
37 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-09 А/38 ҮЗЭХ
38 Хуш модны самар бэлтгэлийг зогсоох тухай 2021-03-11 А/39 ҮЗЭХ

Цааш нь дэлгэрэнгүй харах