card

Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаал

Захирамжийн нэр Дугаар Огноо Татаж үзэх
1 Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц орон тоо, цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай А/01 2019-01-24 ҮЗЭХ
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Тохижилт ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх/ А/06 2019-03-07 ҮЗЭХ
3 Хөрөнгө зарцуулах тухай /3800000/ А/08 2019-04-03 ҮЗЭХ
4 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх комисс байгуулах тухай А/09 2019-05-27 ҮЗЭХ
5 Цэргийн бэлтгэл, сургалтын зардал гаргах тухай А/11 2019-07-18 ҮЗЭХ
6 Барилгын ажилд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай А/13 2019-08-13 ҮЗЭХ
7 Шалгалтын комисс байгуулах тухай /НТБ-ын арга зүйч/ А/14 2019-11-14 ҮЗЭХ
8 Үндсэн хөрөнгийн үзлэн тооллогын ажлын хэсэг байгуулах тухай А/16 2019-12-12 ҮЗЭХ
9 Хөрөнгө зарцуулах тухай /Өмчийн газарт 1750000/ А/17 2019-12-17 ҮЗЭХ
10 Хөрөнгө зарцуулах тухай /Дагалдах мөнгөн шагнал олгох/ А/19 2019-12-24 ҮЗЭХ