card

Бат-Өлзий сумын Засаг даргын 2019 оны захирамжууд

Захирамжийн нэр Дугаар Батлагдсан огноо Татаж үзэх
1 2019 оны төсвийн хуваарь батлах тухай А/5 2019-01-24 ҮЗЭХ
2 Мод бэлтгэх зөвшөөрөл олгох тухай А/6 2019-01-24 ҮЗЭХ
3 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай А/7 2019-01-25 ҮЗЭХ
4 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/8 2019-01-25 ҮЗЭХ
5 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/9 2019-01-30 ҮЗЭХ
6 Сар шинийн баярын үеэр авах арга хэмжээний тухай А/10 2019-01-31 ҮЗЭХ
7 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/11 2019-01-31 ҮЗЭХ
8 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/12 2019-01-31 ҮЗЭХ
9 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/13 2019-01-31 ҮЗЭХ
10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/14 2019-01-31 ҮЗЭХ
11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/15 2019-01-31 ҮЗЭХ
12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/16 2019-01-31 ҮЗЭХ
13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/17 2019-01-31 ҮЗЭХ
14 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай А/18 2019-02-01 ҮЗЭХ
15 Хорио цээрийн дэглэм хэсэгчлэн тогтоох тухай А/19 2019-02-02 ҮЗЭХ
16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Хүнсний талон/ А/20 2019-02-11 ҮЗЭХ
17 Хөрөнгө зарцуулах тухай /Нутгийн зөвлөлийн золголт/ А/21 2019-02-13 ҮЗЭХ
18 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг цуцлах тухай А/22 2019-02-15 ҮЗЭХ
19 Хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх тухай А/23 2019-02-15 ҮЗЭХ
20 Тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх жилийн ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25 2019-02-19 ҮЗЭХ
21 Газар эзэмшүүлэх эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай А26 2019-02-19 ҮЗЭХ
22 Гамшгаас хамгаалах болон гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг байгуулах тухай А/27 2019-02-25 ҮЗЭХ
23 Газар ашиглуулах тухай А/29 2019-02-28 ҮЗЭХ
24 Элс, хайрга ашиглах газар олгох тухай А/30 2019-02-28 ҮЗЭХ
25 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/31 2019-03-04 ҮЗЭХ
26 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/32 2019-03-05 ҮЗЭХ
27 Хязгаарлалтын дэглэмийг цуцлах тухай А/33 2019-03-01 ҮЗЭХ
27 Цэргийн насны залуучуудыг эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/34 2019-03-11 ҮЗЭХ
28 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай А/35 2019-03-11 ҮЗЭХ
29 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/36 2019-03-12 ҮЗЭХ
30 Хүүхдийн төлөө орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухай А/37 2019-03-14 ҮЗЭХ
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ОНХСангийн санал эрэмбэлэх/ А/38 2019-03-14 ҮЗЭХ
32 Ажлын хэсэн байгуулах тухай /Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого боловсруулах санал/ А/39 2019-03-21 ҮЗЭХ
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /АТТодорхойлолт боловсруулах/ А/41 2019-03-26 ҮЗЭХ
34 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай А/42 2019-04-05 ҮЗЭХ
35 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /ЭМТөвийн шатахуун/ А/43 2019-04-12 ҮЗЭХ
36 Бүрэгтий багийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/44 2019-04-18 ҮЗЭХ
37 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/45 2019-04-23 ҮЗЭХ
38 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/46 2019-04-23 ҮЗЭХ
39 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай А/47 2019-04-23 ҮЗЭХ
40 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/48 2019-04-23 ҮЗЭХ
41 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /Бага сургуулийн үдийн цай/ А/49 2019-04-23 ҮЗЭХ
42 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /ЕБС-ийн дотуур байрны хүүхдийн хоол/ А50 2019-04-23 ҮЗЭХ
43 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /1-р цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол/ А/51 2019-04-29 ҮЗЭХ
44 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай А/52 2019-04-29 ҮЗЭХ
45 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Гүнийн худаг барих/ А/53 2019-04-30 ҮЗЭХ
46 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Гэрэлтүүлэг/ А/54 2019-04-30 ҮЗЭХ
47 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /ЭМТөвийн эмчлүүлэгчдийн хоол, хүнс/ А/55 2019-04-30 ҮЗЭХ
48 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай А/55 2019-04-30 ҮЗЭХ
49 Газар эзэмшүүлэх тухай А/56 2019-04-30 ҮЗЭХ
50 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай А57 2019-05-06 ҮЗЭХ
51 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай А/58 2019-05-07 ҮЗЭХ
52 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, жолоочийн даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/59 2019-05-07 ҮЗЭХ
53 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах тухай А/60 2019-05-08 ҮЗЭХ
54 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах тухай А/61 2019-05-14 ҮЗЭХ
55 Мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулах тухай А/62 2019-05-16 ҮЗЭХ
56 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/63 2019-05-17 ҮЗЭХ
57 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/64 2019-05-20 ҮЗЭХ
58 Мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулах тухай А/65 2019-05-20 ҮЗЭХ
59 Хөрөнгө зарцуулах тухай /Хорголжин хэвэгний 3440000/ А/66 2019-05-20 ҮЗЭХ
60 Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын багийн түр товчоо байгуулах тухай А/67 2019-05-20 ҮЗЭХ
61 Хуучин хогийн цэгийн хур хогийг дарах ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/68 2019-05-27 ҮЗЭХ
62 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Соёл үйлчилгээний төв байгуулах/ А/69 2019-05-27 ҮЗЭХ
63 Ажлын хэсэг томилох, үнэ тогтоох тухай А/70 2019-05-27 ҮЗЭХ
64 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай А/71 2019-05-27 ҮЗЭХ
65 Ажлын хэсэг байгуулж, хаягжуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/72 2019-05-28 ҮЗЭХ
66 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай А/73 2019-05-29 ҮЗЭХ
67 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай А/74 2019-05-29 ҮЗЭХ
68 Хагас жилийн мал тооллогын түүвэр судалгаа явуулах тухай А/75 2019-06-03 ҮЗЭХ
69 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/76 2019-06-03 ҮЗЭХ
70 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/77 2019-06-03 ҮЗЭХ
71 Байгаль хамгаалах сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай А78 2019-06-03 ҮЗЭХ

72

Байгаль хамгаалах сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай А/79 2019-06-03

ҮЗЭХ

73

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай

А/80

2019-06-10

ҮЗЭХ

74 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /320 хүүхдийн хичээлийн байр засвар/ А/81 2019-06-10 ҮЗЭХ
75

Газар эзэмших эрхийг бусдад эзэмшүүлэх, тухай

А/82

2019-06-13

ҮЗЭХ

76

Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай

А/83

2019-06-13

ҮЗЭХ

77

Өвөлжөө, хаваржааны бэлчээрийг малаас чөлөөлөх тухай

А/84

2019-06-13

ҮЗЭХ

78

Зам засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/85

2019-06-13

ҮЗЭХ

79

Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

А/86

2019-06-18

ҮЗЭХ

80

Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай

А/87

2019-06-17

ҮЗЭХ

81

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/88

2019-06-18

ҮЗЭХ

82

Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай

А/89

2019-06-26

ҮЗЭХ

83

Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай

А/90

2019-06-26

ҮЗЭХ

84

Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн сарын аян зохион байгуулах тухай

А/91

2019-07-01

ҮЗЭХ

85

Баяр наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/92

2019-0702

ҮЗЭХ

86

Эвент арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А//93

2019-07-03

ҮЗЭХ

87

Гэрэлтүүлгийн ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/97

2019-07-08

ҮЗЭХ

88

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

А/98

2019-07-08

ҮЗЭХ

89

Элс, хайрга ашиглах газрын зөвшөөрөл олгох тухай

А/101

2019-07-19

ҮЗЭХ

90

Газар ашиглуулах тухай

А/102

2019-07-19

ҮЗЭХ

91

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/103

2019-07-19

ҮЗЭХ

92

Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай

А/104

2019-07-19

ҮЗЭХ

93

Газар эзэмшүүлэх тухай

А/105

2019-07-19

ҮЗЭХ

94

Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай

А/107

2019-08-09

ҮЗЭХ

95

Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай

А/108

2019-08-09

ҮЗЭХ

96

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай

А/109

2019-08-12

ҮЗЭХ

97

Сумын төвийн авто замын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай

А/110

2019-08-12

ҮЗЭХ

98

Сантехникийн их засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/111

2019-08-19

ҮЗЭХ

99

Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай

А/112

2019-08-20

ҮЗЭХ

100

Өвөлжилтийн бэлтгэх ажлыг хангах тухай

А/113

2019-08-21

ҮЗЭХ

101

Зам засварын ажилд хяналт тавих тухай

А/114

2019-08-29

ҮЗЭХ

102

Гүн өрмийн худаг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/115

2019-08-29

ҮЗЭХ

103

Боловсорлын олон нийтийн зөвлөл байгуулах тухай

А/116

2019-08-30

ҮЗЭХ

104

Газар эзэмшүүлэх тухай

А/117

2019-09-05

ҮЗЭХ

105

Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай

А/118

2019-09-05

ҮЗЭХ

106

Төл малыг бурцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулах тухай

А/119

2019-09-05

ҮЗЭХ

107

Хөрөнгө зарцуулах тухай

А/120

2019-09-10

ҮЗЭХ

108

Хүүхэд залуучуудын чөлөөт цаг өнгөрүүлэх Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажилд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/122

2019-09-18

ҮЗЭХ

109

Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох, үнэлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/125

2019-09-27

ҮЗЭХ

110

Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай

А/126

2019-09-30

ҮЗЭХ

111

Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай

А/127

2019-09-30

ҮЗЭХ

112

Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэгт томилох тухай

А/128

2019-10-02

ҮЗЭХ

113

Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр хориглох тухай

А/129

2019-10-02

ҮЗЭХ

114

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж, эзэмшүүлэх тухай

А/130

2019-10-03

ҮЗЭХ

115

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

А/131

2019-10-03

ҮЗЭХ

116

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/132

2019-10-03

ҮЗЭХ

117

Хүүхэд залуучуудын чөлөөт цаг өнгөрүүлэх Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах ажлын хэсэгт байгуулах тухай

А/133

2019-10-16

ҮЗЭХ

118

Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай

А/134

2019-10-21

ҮЗЭХ

119

Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай

А/135

2019-10-21

ҮЗЭХ

120

Хөрөнгө зарцуулах тухай

А/136

2019-10-23

ҮЗЭХ

121

Хөрөнгө зарцуулах тухай

А/137

2019-10-23

ҮЗЭХ

122

Хөрөнгө зарцуулах тухай

А/138

2019-10-23

ҮЗЭХ

123

Төсвийн орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/139

2019-10-28

ҮЗЭХ

124 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/140 2019-11-05 ҮЗЭХ
125 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж, эзэмшүүлэх тухай А/141 2019-11-06 ҮЗЭХ
126 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/142 2019-11-06 ҮЗЭХ
127 Үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг байгуулах тухай А/143 2019-11-06 ҮЗЭХ
128 Ар дэнжийн зам засварын ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/144 2019-11-06 ҮЗЭХ
129 Засаг даргын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл, комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай А/145 2019-11-19 ҮЗЭХ
130 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/146 2019-12-02 ҮЗЭХ
131 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/148 2019-12-05 ҮЗЭХ
132 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/149 2019-12-05 ҮЗЭХ
133 Мал тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай А/150 2019-12-05 ҮЗЭХ
134 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/151 2019-12-12 ҮЗЭХ
135 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/152 2019-12-18 ҮЗЭХ
136 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/153 2019-12-18 ҮЗЭХ
137 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай А/154 2019-12-18 ҮЗЭХ
138 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/155 2019-12-18 ҮЗЭХ
139 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/157 2019-12-23 ҮЗЭХ
140 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай А/159 2019-12-24 ҮЗЭХ
141 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/160 2019-12-25 ҮЗЭХ
142 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/161 2019-12-25 ҮЗЭХ
143 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/162 2019-12-25 ҮЗЭХ