Бат-Өлзий сумын Засаг даргын 2019 оны захирамжууд

Захирамжийн нэр Дугаар Батлагдсан огноо Татаж үзэх
1 2019 оны төсвийн хуваарь батлах тухай А/5 2019-01-24 ҮЗЭХ
2 Мод бэлтгэх зөвшөөрөл олгох тухай А/6 2019-01-24 ҮЗЭХ
3 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай А/7 2019-01-25 ҮЗЭХ
4 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/8 2019-01-25 ҮЗЭХ
5 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/9 2019-01-30 ҮЗЭХ
6 Сар шинийн баярын үеэр авах арга хэмжээний тухай А/10 2019-01-31 ҮЗЭХ
7 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/11 2019-01-31 ҮЗЭХ
8 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/12 2019-01-31 ҮЗЭХ
9 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/13 2019-01-31 ҮЗЭХ
10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/14 2019-01-31 ҮЗЭХ
11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/15 2019-01-31 ҮЗЭХ
12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/16 2019-01-31 ҮЗЭХ
13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/17 2019-01-31 ҮЗЭХ
14 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай А/18 2019-02-01 ҮЗЭХ
15 Хорио цээрийн дэглэм хэсэгчлэн тогтоох тухай А/19 2019-02-02 ҮЗЭХ
16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Хүнсний талон/ А/20 2019-02-11 ҮЗЭХ
17 Хөрөнгө зарцуулах тухай /Нутгийн зөвлөлийн золголт/ А/21 2019-02-13 ҮЗЭХ
18 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг цуцлах тухай А/22 2019-02-15 ҮЗЭХ
19 Хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх тухай А/23 2019-02-15 ҮЗЭХ
20 Тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх жилийн ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25 2019-02-19 ҮЗЭХ
21 Газар эзэмшүүлэх эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай А26 2019-02-19 ҮЗЭХ
22 Гамшгаас хамгаалах болон гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг байгуулах тухай А/27 2019-02-25 ҮЗЭХ
23 Газар ашиглуулах тухай А/29 2019-02-28 ҮЗЭХ
24 Элс, хайрга ашиглах газар олгох тухай А/30 2019-02-28 ҮЗЭХ
25 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/31 2019-03-04 ҮЗЭХ
26 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/32 2019-03-05 ҮЗЭХ
27 Хязгаарлалтын дэглэмийг цуцлах тухай А/33 2019-03-01 ҮЗЭХ
27 Цэргийн насны залуучуудыг эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/34 2019-03-11 ҮЗЭХ
28 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай А/35 2019-03-11 ҮЗЭХ
29 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/36 2019-03-12 ҮЗЭХ
30 Хүүхдийн төлөө орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухай А/37 2019-03-14 ҮЗЭХ
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ОНХСангийн санал эрэмбэлэх/ А/38 2019-03-14 ҮЗЭХ
32 Ажлын хэсэн байгуулах тухай /Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого боловсруулах санал/ А/39 2019-03-21 ҮЗЭХ
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /АТТодорхойлолт боловсруулах/ А/41 2019-03-26 ҮЗЭХ
34 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай А/42 2019-04-05 ҮЗЭХ
35 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /ЭМТөвийн шатахуун/ А/43 2019-04-12 ҮЗЭХ
36 Бүрэгтий багийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/44 2019-04-18 ҮЗЭХ
37 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/45 2019-04-23 ҮЗЭХ
38 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/46 2019-04-23 ҮЗЭХ
39 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай А/47 2019-04-23 ҮЗЭХ
40 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/48 2019-04-23 ҮЗЭХ
41 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /Бага сургуулийн үдийн цай/ А/49 2019-04-23 ҮЗЭХ
42 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /ЕБС-ийн дотуур байрны хүүхдийн хоол/ А50 2019-04-23 ҮЗЭХ
43 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /1-р цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол/ А/51 2019-04-29 ҮЗЭХ
44 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай А/52 2019-04-29 ҮЗЭХ
45 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Гүнийн худаг барих/ А/53 2019-04-30 ҮЗЭХ
46 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Гэрэлтүүлэг/ А/54 2019-04-30 ҮЗЭХ
47 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /ЭМТөвийн эмчлүүлэгчдийн хоол, хүнс/ А/55 2019-04-30 ҮЗЭХ
48 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай А/55 2019-04-30 ҮЗЭХ
49 Газар эзэмшүүлэх тухай А/56 2019-04-30 ҮЗЭХ
50 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай А57 2019-05-06 ҮЗЭХ
51 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай А/58 2019-05-07 ҮЗЭХ
52 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, жолоочийн даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/59 2019-05-07 ҮЗЭХ
53 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах тухай А/60 2019-05-08 ҮЗЭХ