card

БАТ-ӨЛЗИЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АВАХАД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

2023.01.05

1. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРЛҮҮД:  Цахим хуудастай холбогдож илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл энэ холбоосоор орно уу. https://uvurkhangai.ndaatgal.mn/

 1. Өндөр насны тэтгэвэр
 2. Тахир дутуугийн тэтгэвэр
 3. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
 4. ҮОМШӨ тэтгэвэр
 5. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж
 6. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж
 7. Оршуулгын тэтгэмж
 8. Ажилгүйдлийн тэтгэмж
 9. Эрүүл мэндийн даатгал
 10. Сайн дурын даатгал

 

 1. 1. Өндөр насны тэтгэвэртогтоолгоход бүрдүүлэх материалууд:
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн дэвтэр
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр эсвэл лавлагаа
 • Цэргийн батлах /Архивын лавлагаа/
 • Хөдөлмөрийн дэвтэр байхгүй бол шүүхийн шийдвэр
 • Шүүхийн шийдвэрийн үндэслэсэн материалууд
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Сайн дурын даатгалын гэрээ
 1. 2. Өндөр насны тэтгэвэр малчнаартогтоолгоход бүрдүүлэх материалууд:
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн дэвтэр
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр эсвэл лавлагаа
 • Цэргийн батлах /Архивын лавлагаа/
 • Хөдөлмөрийн дэвтэр байхгүй бол шүүхийн шийдвэр
 • Шүүхийн шийдвэрийн үндэслэсэн материалууд
 • Багийг засаг даргын тодорхойлолт
 • Мал тооллогын А дансны архивын лавлагаа
 • А данснууд
 • Гэрлэлтийн батлахын хуулбар
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Сайн дурын даатгалын гэрээ

 

 1. 3. Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материалууд:
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн дэвтэр
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр эсвэл лавлагаа
 • Цэргийн батлах /Архивын лавлагаа/
 • Хөдөлмөрийн дэвтэр байхгүй бол шүүхийн шийдвэр
 • Шүүхийн шийдвэрийн үндэслэсэн материалууд
 • ЭХМКомиссын Акт
 • Сайн дурын даатгалын гэрээ

 

 1. 4. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материалууд:
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хөдөлмөрийн дэвтэр
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр эсвэл лавлагаа
 • Цэргийн батлах /Архивын лавлагаа/
 • Хөдөлмөрийн дэвтэр байхгүй бол шүүхийн шийдвэр
 • Шүүхийн шийдвэрийн үндэслэсэн материалууд
 • Тэжээгчийн нас барсны гэрчилгээний хуулбар
 • Гэрлэлтийн батлах эх хувь
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
 1. 5. Хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны тэтгэмж тогтоолгоход бүрдүүлэх материалууд:  ЦАХИМЖСАН: Цахим холбоос энд дарна уу
 1. Эмнэлгийн хуудас /лист/
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. НДД эсвэл лавлагаа
 4. Картын хуулбар

Эмнэлгийн хуудас (хэрэв эмнэлгийн хуудсыг цахимаар бичүүлсэн тохиолдолд Даатгуулагчийн веб (http://daatguulagch.ndaatgal.mn/#/account/login)-ийн тусламжтайгаар тэтгэмж авах хүсэлтээ илгээнэ)

 1. 6. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж тогтоолгоход бүрдүүлэх материалууд: ЦАХИМЖСАН
 1. Жирэмсэн амаржсаны эмнэлгийн хуудас
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. НДД эсвэл лавлагаа
 4. Жирэмсний хяналтын кар

Эмнэлгийн хуудас (хэрэв эмнэлгийн хуудсыг цахимаар бичүүлсэн тохиолдолд Даатгуулагчийн веб (http://daatguulagch.ndaatgal.mn/#/account/login)-ийн тусламжтайгаар тэтгэмж авах хүсэлтээ илгээнэ)

 

 1. 7. Оршуулгын тэтгэмж тогтоолгоход бүрдүүлэх материалууд:
 1. Өргөдөл
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Тэтгэврийн дэвтэр
 4. Нас барсны гэрчилгээ

 

 1. 8. Ажилгүйдлийн тэтгэмж тогтоолгоход бүрдүүлэх материалууд:
 1. Өргөдөл
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Ажлаас халагдсан тушаал эх хувь
 4. ХХҮГ-ын тодорхойлолт
 5. НДД эсвэл лавлагаа
 1. 9. 2023 оны 01-р сарын 01-ны өдрөөс Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 550,000 төгрөг болж өөрчлөгдсөн тул  Сайн дурын даатгалын шимтгэл  сард 74250 төгрөг, жилд 891000 төгрөг төлнө.
 2. Хүүхдээ 3 нас хүртэл асарч байгаа эх сард 34375 төгрөг, жилд 412500 төгрөг төлнө.
 3. Эрүүл мэндийн даатгал 2023 онд сард 5500 төгрөг, жилд 66000 төгрөг төлнө.

"Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 4 дүгээр тогтоолоор Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг 2023 оны 01-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн 2000,000 төгрөгөөр тогтоосон"

Төрийн банк   190200142286-Сайн дурын даатгал

Төрийн банк 190200142293-Эрүүл мэндийн даатгал

Хаан банк5542217716-Сайн дурын даатгал

Хаан банк 5542217727-Эрүүл мэндийн даатгал

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙЦААГЧ Б.УУГАНЦЭЦЭГ 99021053

 

 

 

 

    Ниймгийн халамжийн үйлчилгээ  
  Ниймгийн халамжийн үйлчилгээ

Ахмад настан дотоодын рашаан сувилалд сувилуулсны хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх баримт бичиг

1. Өргөдөл

 2. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

 3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 4. Эрхийн бичгийн хуулбар

 5. Мөнгө төлсөн баримт

 6. Замын зардал төлсөн тухай баримт

7. Хэрэв хүндэт донор бол донорын үнэмлэхийн  хуулбар

 

Ахмад настан амралтанд амархад бүрдүүлэх баримт бичиг

 1. Эрхийн бичиг
 2. Мөнгө төлсөн баримт
 3. Өргөдөл
 4. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
 5. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 

Ахмад настан шүдний хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх баримт бичиг

1.Өргөдөл

 2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

 3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 4.Шүдний техникчийн хуудас

 5.Мөнгө төлсөн баримт

 6. Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр

 7.Нийгмийн ажилтны тодорхойлолт

 

Цалинтай ээжид бүрдүүлэх материал

1. Иргэний үнэмлэх, хуулбархаягын нарийн хуудасны  хамт

2. Өргөдөл

3. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

4.Өрхийн эмчийн бичиг

5. 1 хувь цээж зураг

6.Хүүхдийн төрсөний гэрчилгээний хуулбар

7.Ажилтай бол ажлын газрын тушаал

 

Жирэмсэн эхийн 40.000-т бүрдүүлэх материал

 

1. Иргэний үнэмлэх, хуулбар хаягын нарийн хуудасны  хамт

2. Өргөдөл

3. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

4.Өрхийн эмчийн бичиг

5. 1 хувь цээж зураг

 

Одонгийн тэтгэмж авхад материал  бүрдүүлэх

1. Иргэний үнэмлэх, хуулбар хаягын нарийн хуудасны  хамт

2. Өргөдөл

3. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

4. Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ

5. Одонгийн үнэмлэхний хуулбар

6. 1 хувь цээж зураг

 

Гурав ба түүнээс дээш тооны 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэг

1.Өргөдөл                                                                     

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

4.Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ                              

5.Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

Хоёр ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх иргэн:

1.Өргөдөл                                                                    

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

4.Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ                        

5.Ихэр хүүхэд нь эсэн мэнд бойжиж байгаа эмчийн тодорхойлолт

 

Гэр оронгүй тэнэмэл өрх, иргэн:

1.Өргөдөл                                                                         

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт  

3.Өрхийн гишүүдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                                              

4.Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр                                                        5.Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа                                                                                    

6.Ял шийтгэл эдэлж байгаад суллагдсан тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт

 

Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэр оронгүй иргэн

1.Өргөдөл                                                                      

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                         

4.Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа                                                                              

5.Ял шийтгэл эдэлж байгаад суллагдсан тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт                                     

6.Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэн

1.Өргөдөл                                                                              

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                            

4.Эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ                                  

5.Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийн хөнгөлөлт:

1.Гэнэтийн аюул, осол, бусад шалтгаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй өрх                                                                               

2.Өргөдөл                                                                              

3.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт        

4.Өрхийн гишүүдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                                  

5.Гэнэтийн аюул, ослын улмаас гэр оронгүй болсныг тодорхойлсон мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт                                                                              

6.Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа                                                                                     

7.Сум хорооны  амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

ХБИ Олимпийн хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх  бичиг                                                                               

1.Өргөдөл                                                                         

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                                                                                                   

4.ХБИ тодорхойлсон, комиссын шийдвэр                        

5.Олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож авсан медалийн үнэмлэх, хуулбарын хамт                                                             

6.Олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн тухай болон уг тэмцээний давтамжийн талаар биеийн тамир, спортын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолт.

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэний цэцэрлэг, сургуулийн унааны хөнгөлөлт:

1.Өргөдөл                                                                          

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт                   

3.Төрсний гэрчилгээ                                                     

4.Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт      

5.ХБИ тодорхойлсон, комиссын шийдвэр

6.Сургууль, цэцэрлэгийн тодорхойлолт 

7.Тээврийн зардал төлсөн баримт

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэний протезийн хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх  бичиг

1.Өргөдөл                                                                           

2. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт    

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                                     

4.Нийгмийн ажилтны тодорхойлолт       

5.Эмчийн тодорхойлолт                                     

6.Мөнгө төлсөн орлого, зарлагын баримт, эсхүл нэхэмжлэл                                              

 7.Хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэний шүдний хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх  бичиг

  1.Өргөдөл

  2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

  3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

  4.Шүдний техникчийн хуудас

  5.Мөнгө төлсөн баримт

  6.Эмчийн тодорхойлолт

  7.Нийгмийн ажилтны тодорхойлолт

  8.Хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэний сувилалын хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх  бичиг

1.Өргөдөл

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

4.Эрхийн бичгийн хуулбар

5.Мөнгө төлсөн баримт

6.Замын зардал төлсөн тухай баримт

7.Хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр

 

Донор ахмадын сувилалын хөнгөлөлт бүрдүүлэх баримт бичиг

  1.Өргөдөл

  2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

  3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

  4.Замын зардал төлсөн тухай баримт

  5.Хүндэт донорын үнэмлэх, хуулбарын хамт

  6.Эрхийн бичиг, мөнгө төлсөн баримт

 

Алдар цолтой, ахмад настны унааны

ирэх буцахын замын зардал

 1. Өргөдөл
 2. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
 3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 4. Алдар цолны үнэмлэх, хуулбарын хамт

5. Ахмад дайчны үнэмлэх, хуулбарын хамт

      6. Замын зардал төлсөн тухай баримт

 

Ахмад настан протезийн хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх баримт бичиг

1.Өргөдөл

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

4.Нийгмийн ажилтны тодорхойлолт

5.Эмчийн тодорхойлолт

6.Мөнгө төлсөн орлого, зарлагын баримт, эсхүл нэхэмжлэл

 

Ахмад настан шүдний хөнгөлөлт авхадбүрдүүлэх баримт бичиг

1.Өргөдөл

 2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

 3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 4.Шүдний техникчийн хуудас

 5.Мөнгө төлсөн баримт

 6.Эмчийн тодорхойлолт

 7.Нийгмийн ажилтны тодорхойлолт

8. Хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр

Халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Н. Долгормаа 95774741