card

БАТ-ӨЛЗИЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АВАХАД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

2019.02.23

д/д Үйлчилгээний төрөл бүрдүүлэх бичиг баримт хандах албан тушаалтан, лавлах утас
1. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ

- Өндөр насны тэтгэвэрт ороход бүрдүүлэх материал

Өргөдөл

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Хөдөлмөрийн дэвтэр

Нийгмийн даатгалын дэвтэр

Шүүхийн шийдвэр

Архивын лавлагаа/ бусад нотлох баримт/

2%  цээж зураг

Сайн дурын даатгал төлж байсан бол сайн дурын гэрээ

Цэргийн батлах эсвэл архивын лавлагаа

Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар/ хүүхдээр тэтгэвэрт ороход/

1000 төгрөг тушаасан баримт/ Хаан банк 5540554649 тоот дансанд тушаах  утган дээр овог нэрээ  бичих /

- Малчны тэтгэвэрт ороход бүрдүүлэх материал           

Өргөдөл

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Хөдөлмөрийн дэвтэр

Нийгмийн даатгалын дэвтэр

Шүүхийн шийдвэр

Архивын лавлагаа/ бусад нотлох баримт/

2%  цээж зураг

Сайн дурын даатгал төлж байсан бол сайн дурын гэрээ

Цэргийн батлах эсвэл архивын лавлагаа

Үндэсний статистикийн хорооноос баталсан “Мал, тэжээвэр амьтан, хашаа худгийн .... оны тооллого”-ын жил бүрийн бүртгэлийн хуулбар

Малчин өрхийн гишүүний бүртгэл, багийн Засаг даргын тодорхойлолт

Эмэгтэй малчин даатгуулагчийн хувьд гэр бүлийн баталгаа, эсвэл архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэр

1995 оноос хойш албан журмын даатгалд даатгуулсан малчны баталгаажсан нийгмийн даатгалын дэвтэр, малчнаар ажилд авсан чөлөөлсөн тушаал

Шимтгэл төлсөн жилүүдийн малын А дансны хуулбар/ А данс байхгүй тохиолдолд Зөвлөлийн хурлын тогтоол

1000 төгрөг тушаасан баримт/ Хаан банк 5540554649 тоот дансанд тушаах  утган дээр овог нэрээ  бичих /

- Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

1. Өргөдөл

2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр

3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4. Жирэмсэн болон амаржсаны эмнэлгийн хуудас

5. Жирэмсэн эмэгтэй хяналтын дэвтэр эсвэл Хүүхдийн төрсний  гэрчилгээний хуулбар

- Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

1. Өргөдөл

2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр

3. Эмнэлгийн хуудас

4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

5. Карт / Эмнэлэгт хэвтэж эмчилгээ хийсэн эмчийн үзлэгийн хуулбар

- Оршуулгын тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

1. Нас барсан иргэний үнэмлэхний хуулбар

2. Тэтгэвэр авагч бол тэтгэврийн дэвтэр

3. Нас барсны гэрчилгээ эх хувиар

4.Өргөдөл

5. 3 жилээс дээш шимтгэл төлөгч бол нийгмийн даатгал болон хөдөлмөрийн дэвтэр эх хувиар /Архивын лавлагаа, цэргийн батлах/

6. Тэтгэмж авах иргэний үнэмлэхний хуулбар

- Ажилгүйдлийн тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

1. Өргөдөл

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3. Нийгмийн даатгалын дэвтэр / Лавлагаа, Цэргийн батлах/

4. ХХҮГазрын тодорхойлолт

5. Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал эх хувь

-Сайн дурын даатгалын шимтгэл төлөхөд бүрдүүлэх материал

     1.  Нийгмийн даатгалын дэвтэр

     2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

      3.    2%  зураг

      4. Мөнгө төлсөн баримт  /Төрийн банк 190200142286              Хаан банк 5542217716 тоот дансанд тушаах /

- Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж төлөхөд бүрдүүлэх материал

1. Эрүүл мэндийн дэвтэр /Дэвтэргүй бол Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирэх /

/Төрийн банк 190200142293

Хаан банк 5542217727 тоот дансанд тушаах /

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч Б.Ууганцэцэг 99021053,

Ц.Чинбаяр 99632394,
    Ниймгийн халамжийн үйлчилгээ  
  Ниймгийн халамжийн үйлчилгээ

Ахмад настан дотоодын рашаан сувилалд сувилуулсны хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх баримт бичиг

1. Өргөдөл

 2. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

 3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 4. Эрхийн бичгийн хуулбар

 5. Мөнгө төлсөн баримт

 6. Замын зардал төлсөн тухай баримт

7. Хэрэв хүндэт донор бол донорын үнэмлэхийн  хуулбар

 

Ахмад настан амралтанд амархад бүрдүүлэх баримт бичиг

  1. Эрхийн бичиг
  2. Мөнгө төлсөн баримт
  3. Өргөдөл
  4. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
  5. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 

Ахмад настан шүдний хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх баримт бичиг

1.Өргөдөл

 2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

 3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 4.Шүдний техникчийн хуудас

 5.Мөнгө төлсөн баримт

 6. Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр

 7.Нийгмийн ажилтны тодорхойлолт

 

Цалинтай ээжид бүрдүүлэх материал

1. Иргэний үнэмлэх, хуулбархаягын нарийн хуудасны  хамт

2. Өргөдөл

3. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

4.Өрхийн эмчийн бичиг

5. 1 хувь цээж зураг

6.Хүүхдийн төрсөний гэрчилгээний хуулбар

7.Ажилтай бол ажлын газрын тушаал

 

Жирэмсэн эхийн 40.000-т бүрдүүлэх материал

 

1. Иргэний үнэмлэх, хуулбар хаягын нарийн хуудасны  хамт

2. Өргөдөл

3. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

4.Өрхийн эмчийн бичиг

5. 1 хувь цээж зураг

 

Одонгийн тэтгэмж авхад материал  бүрдүүлэх

1. Иргэний үнэмлэх, хуулбар хаягын нарийн хуудасны  хамт

2. Өргөдөл

3. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

4. Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ

5. Одонгийн үнэмлэхний хуулбар

6. 1 хувь цээж зураг

 

Гурав ба түүнээс дээш тооны 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэг

1.Өргөдөл                                                                     

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

4.Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ                              

5.Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

Хоёр ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх иргэн:

1.Өргөдөл                                                                    

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

4.Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ                        

5.Ихэр хүүхэд нь эсэн мэнд бойжиж байгаа эмчийн тодорхойлолт

 

Гэр оронгүй тэнэмэл өрх, иргэн:

1.Өргөдөл                                                                         

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт  

3.Өрхийн гишүүдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                                              

4.Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр                                                        5.Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа                                                                                    

6.Ял шийтгэл эдэлж байгаад суллагдсан тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт

 

Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэр оронгүй иргэн

1.Өргөдөл                                                                      

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                         

4.Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа                                                                              

5.Ял шийтгэл эдэлж байгаад суллагдсан тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт                                     

6.Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэн

1.Өргөдөл                                                                              

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                            

4.Эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ                                  

5.Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийн хөнгөлөлт:

1.Гэнэтийн аюул, осол, бусад шалтгаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй өрх                                                                               

2.Өргөдөл                                                                              

3.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт        

4.Өрхийн гишүүдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                                  

5.Гэнэтийн аюул, ослын улмаас гэр оронгүй болсныг тодорхойлсон мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт                                                                              

6.Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа                                                                                     

7.Сум хорооны  амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

ХБИ Олимпийн хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх  бичиг                                                                               

1.Өргөдөл                                                                         

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                                                                                                   

4.ХБИ тодорхойлсон, комиссын шийдвэр                        

5.Олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож авсан медалийн үнэмлэх, хуулбарын хамт                                                             

6.Олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн тухай болон уг тэмцээний давтамжийн талаар биеийн тамир, спортын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолт.

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэний цэцэрлэг, сургуулийн унааны хөнгөлөлт:

1.Өргөдөл                                                                          

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт                   

3.Төрсний гэрчилгээ                                                     

4.Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт      

5.ХБИ тодорхойлсон, комиссын шийдвэр

6.Сургууль, цэцэрлэгийн тодорхойлолт 

7.Тээврийн зардал төлсөн баримт

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэний протезийн хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх  бичиг

1.Өргөдөл                                                                           

2. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт    

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт                                     

4.Нийгмийн ажилтны тодорхойлолт       

5.Эмчийн тодорхойлолт                                     

6.Мөнгө төлсөн орлого, зарлагын баримт, эсхүл нэхэмжлэл                                              

 7.Хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэний шүдний хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх  бичиг

  1.Өргөдөл

  2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

  3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

  4.Шүдний техникчийн хуудас

  5.Мөнгө төлсөн баримт

  6.Эмчийн тодорхойлолт

  7.Нийгмийн ажилтны тодорхойлолт

  8.Хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэний сувилалын хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх  бичиг

1.Өргөдөл

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

4.Эрхийн бичгийн хуулбар

5.Мөнгө төлсөн баримт

6.Замын зардал төлсөн тухай баримт

7.Хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр

 

Донор ахмадын сувилалын хөнгөлөлт бүрдүүлэх баримт бичиг

  1.Өргөдөл

  2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

  3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

  4.Замын зардал төлсөн тухай баримт

  5.Хүндэт донорын үнэмлэх, хуулбарын хамт

  6.Эрхийн бичиг, мөнгө төлсөн баримт

 

Алдар цолтой, ахмад настны унааны

ирэх буцахын замын зардал

  1. Өргөдөл
  2. Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
  3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
  4. Алдар цолны үнэмлэх, хуулбарын хамт

5. Ахмад дайчны үнэмлэх, хуулбарын хамт

      6. Замын зардал төлсөн тухай баримт

 

Ахмад настан протезийн хөнгөлөлт авхад бүрдүүлэх баримт бичиг

1.Өргөдөл

2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

4.Нийгмийн ажилтны тодорхойлолт

5.Эмчийн тодорхойлолт

6.Мөнгө төлсөн орлого, зарлагын баримт, эсхүл нэхэмжлэл

 

Ахмад настан шүдний хөнгөлөлт авхадбүрдүүлэх баримт бичиг

1.Өргөдөл

 2.Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

 3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 4.Шүдний техникчийн хуудас

 5.Мөнгө төлсөн баримт

 6.Эмчийн тодорхойлолт

 7.Нийгмийн ажилтны тодорхойлолт

8. Хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр

Нийгмийн ажилтан 

Н. Долгормаа 95774741