card

1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн 2019 оны тайлан: ТАТАЖ ҮЗЭХ

                                                                                  2021 оны тайлан: ТАТАЖ ҮЗЭХ

                                                                                  2022 оны тайлан: ТАТАЖ ҮЗЭХ

2. Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны тайлан:  ТАТАЖ ҮЗЭХ

                                                              2021 оны тайлан: ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ ҮЗЭХ

                                                              2022 оны тайлан: ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ ҮЗЭХ

3. Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны 4-р улирлын тайлан мэдээ: ТАТАЖ ҮЗЭХ

                                                              2021 оны эхний хагас жилийн мэдээ: ТАТАЖ ҮЗЭХ

                                                              2021 оны 4-р улирлын мэдээ: ТАТАЖ ҮЗЭХ

                                                              2022 оны 1-р улирлын мэдээ, тайлан: ТАТАЖ ҮЗЭХ

                                                              2022 оны 2-р улирлын мэдээ, тайлан: ТАТАЖ ҮЗЭХ

                                                              2022 оны 3-р улирлын мэдээ, тайлан: ТАТАЖ ҮЗЭХ

                                                              2022 оны 4-р улирлын мэдээ, тайлан: ТАТАЖ ҮЗЭХ