card

Бат-Өлзий суманд мөрдөгдөх захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актууд

д/д Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Татаж үзэх
1. 02 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2018-06-28 ҮЗЭХ
2. 05 Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2018-11-20 ҮЗЭХ
3. 07/06 Тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байранд саатуулагдсан тээврийн хэрэгслээс хоногт хураах төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 2018-03-26 ҮЗЭХ
4 4/19 Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээ тогтоох тухай 2021-03-30

ҮЗЭХ

PDF-ээр үзэх